C/Aleus, 1. 43201 Reus (Plaça Mercadal)

Lu-Do 10.00 – 23.45 (Mi cerrado)

977 506 913

Avís legal

El Lloc Web www.batticuore.es (d’ara endavant, el Lloc Web) és propietat de PIZZA REUS SL amb CIF/NIF B-55741946 i domicili social al C/Aleus, 1 43201 Reus (Tarragona) li dóna la benvinguda i us convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la vostra navegació per aquest, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que PIZZA REUS SL podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l’ànim que el Lloc Web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, PIZZA REUS SL informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebut i solucionat contactant a través de l’adreça de correu electrònic pizzareus2018@gmail.com

1. OBJECTE

PIZZA REUS SL subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús així com la política sobre el tractament de dades personals (d’ara endavant “Política sobre Protecció de Dades”). L’accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma us atorga la qualificació d’Usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant-se PIZZA REUS SL el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest lloc web, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol dels aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització al lloc web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars especificats.

2. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PIZZA REUS SL donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al lloc web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva de PIZZA REUS SL i/o tercers, els qui tenen dret exclusiu d’utilitzar-los al trànsit econòmic. Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne PIZZA REUS SL de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest lloc Web no confereixen als Usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per PIZZA REUS SL o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual PIZZA REUS SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements.

El contingut disposat al Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació dinformació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb lautorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat. Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pugui contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas PIZZA REUS SL l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a:

a) Fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:
(I) la legislació aplicable a cada moment;
(II) les Condicions Generals del Lloc Web;
(III) la moral i bons costums generalment acceptats i
(IV) l’ordre públic.

b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Lloc Web.

c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les vostres dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web ia mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a PIZZA REUS, SL oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’Usuari també s’ha d’abstenir de:

a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

c) Provocar danys als sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de PIZZA REUS SL dels seus proveïdors o de tercers.

e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de PIZZA REUS SL tercers proveïdors i altres usuaris.

f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o sigui legalment permès.

g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de PIZZA REUS SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts.

h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts.

i) En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(I) De qualsevol manera sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals ia la resta de la legislació vigent.

(II) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

(III) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició

(IV) Incorporeu, poseu a disposició o permeteu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a lordre públic.

(V) Induïu o pugueu induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.

(VI) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i lequilibri psíquic.

(VII) Està protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a PIZZA REUS SL oa tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.

(VIII) Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

(IX) Constituïu qualsevol tipus de publicitat.

(X) Incloeu qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a PIZZA REUS SL qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, PIZZA REUS SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes a les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per PIZZA REUS SL

5. RESPONSABILITATS

PIZZA REUS SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

PIZZA REUS SL no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.

PIZZA REUS SL podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen són contraris a les presents condicions Generals d’Ús.

PIZZA REUS SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es puguin derivar, entre d’altres, de:

(I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de PIZZA REUS SL

(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

(III) Abús indegut o inadequat del Lloc Web.

(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Els administradors de PIZZA REUS SL es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web.

PIZZA REUS SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, PIZZA REUS SL queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, i aquests estan únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l’usuari reclamat per PIZZA REUS SL dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a PIZZA REUS SL indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar PIZZA REUS SL davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l’ús per part seva de robots, spiders, crawlers o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

6. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de PIZZA REUS SL així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PIZZA REUS SL

El Lloc Web de PIZZA REUS SL inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, per facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, PIZZA REUS SL no es responsabilitza del contingut dels llocs web esmentats, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a lusuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web:

(i) no podran donar a entendre que PIZZA REUS SL recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes;

(ii) no podran falsejar la seva relació amb PIZZA REUS SL ni afirmar que PIZZA REUS SL ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de PIZZA REUS SL

(iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit;

(iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal;

(v) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com a part de la seva Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

PIZZA REUS SL podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de tot això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. PIZZA REUS SL no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web.
En conseqüència, PIZZA REUS SL no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

7. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar alguns dels serveis, els usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per això, PIZZA REUS SL tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides a la Política de Protecció de Dades que presenta el Lloc Web.

8. COOKIES

PIZZA REUS SL es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” al Lloc Web, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del Lloc Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel Lloc Web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari al Lloc Web, quan l’Usuari en permeti la recepció. Alhora podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.
Gràcies a les cookies, és possible que PIZZA REUS SL reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

9. DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. Tot i això, PIZZA REUS SL podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, PIZZA REUS SL anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, PIZZA REUS SL no atorga cap garantia ni declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

PIZZA REUS SL no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en conjunt . En aquests casos, PIZZA REUS SL procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.

Darrera actualització 23/05/2023

Skip to content